30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1242 قانون مدنی

قیم نمیتواند دعوی مربوط به مولی علیه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم.

error: