30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1240 قانون مدنی

قیم نمیتواند بسمت قیومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را بخود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

error: