30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1235 قانون مدنی

مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

error: