30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1234 قانون مدنی

در صورتیکه محکمه بیش از یکنفر را برای قیمومت معین کند میتواند وظایف آنها را تفکیک نماید.

error: