30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1223 قانون مدنی

زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

error: