30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1232 قانون مدنی

با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقربا محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

error: