30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1231 قانون مدنی

اشخاص ذیل نباید بسمت قیمومت معین شوند :

1- کسانیکه خود تحت ولایت یا قیومیت هستند.

2- کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند :

سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – اختلاس – هتک ناموس – یا منافیات عفت – جنحه نسبت باطفال – ورشکستگی بتقصیر.

3- کسانیکه حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.

4- کسانیکه معروف بفساد اخلاق باشند.

5- کسیکه خود را اقربا طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشند.

error: