30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 123 قانون مدنی

اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمی تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.

error: