30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1227 قانون مدنی

فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.

error: