30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1226 قانون مدنی

اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد بعلت جنون یا سفه محجور میگردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود مراجعه بدفتر مزبور برای عموم آزاد است.

error: