30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1221 قانون مدنی

اگر کسی بموجب ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.

error: