30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1220 قانون مدنی

در صورت نبودن هیچیک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل بعهده اقربائی است که با شخص محتاج به قیم در یکجا زندگی مینمایند.

error: