30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 122 قانون مدنی

اگر دیواری متمایل بملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف بخرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آنرا خراب کند.

error: