30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1218 قانون مدنی

برای اشخاص ذیل نصب قیم میشود :

1- برای صغاری که ولی خاص ندارند.

2- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

3- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها نباشد.

error: