30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1217 قانون مدنی

اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید بعهده ولی یا قیم آنان است بطوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

error: