30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1216 قانون مدنی

هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.

error: