30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1215 قانون مدنی

هر گاه کسی مالی را بتصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

error: