30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1211 قانون مدنی

جنون بهر درجه که باشد مجب حجر است.

error: