30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1208 قانون مدنی

غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوقی مالی خود عقلائی نباشد.

error: