30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1207 قانون مدنی

اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند :

1- صغار.

2- اشخاص غیر رشید.

3- مجانین.

error: