30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1204 قانون مدنی

نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت بقدر رفع حاجب با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

error: