30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1203 قانون مدنی

در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر

سایرین خواهد بود.

error: