30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1202 قانون مدنی

اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.

error: