30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1200 قانون مدنی

نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب بعهده اولاد و اولاد اولاد است.

error: