30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1197 قانون مدنی

کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد.

error: