30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1196 قانون مدنی

در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به اتفاق یکدیگرند.

error: