30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1195 قانون مدنی

احکام نفقه زوجه همانست که بموجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر میشود.

error: