30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1194 قانون مدنی

پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده میشود.

error: