30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1193 قانون مدنی

همینکه طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج میشود و اگر بعدا” سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می شود.

error: