30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1192 قانون مدنی

ولی مسلم نمی تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند.

error: