30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1191 قانون مدنی

اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل میشود.

error: