30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1190 قانون مدنی

ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که بسمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد.

error: