30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 119 قانون مدنی

هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و بجای دیگراز دیوار بگذارد.

error: