30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1189 قانون مدنی

هیچیک از پدر وجد پدری نمیتواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند.

error: