30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1185 قانون مدنی

هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه بتعیین قیم قیمی برای طفل معین کند.

error: