30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1183 قانون مدنی

در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او میباشد.

error: