30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1182 قانون مدنی

هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدر داشته باشد و یکی از آنها محجور یا بعلتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می شود.

error: