30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1181 قانون مدنی

هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد ولایت دارند.

error: