30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1180 قانون مدنی

طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.

error: