30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1179 قانون مدنی

ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی باستناد این حق نمیتوانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.

error: