30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1178 قانون مدنی

ابوین مکلف هستند که در حدود توانائی خود بتربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.

error: