30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1177 قانون مدنی

طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.

error: