30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1176 قانون مدنی

مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتیکه تغذیه طفل بغیر شیر مادر ممکن نباشد.

error: