30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1175 قانون مدنی

طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

error: