30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1171 قانون مدنی

در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.

error: