30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1170 قانون مدنی

اگر مادر در مدتیکه حضانت طفل با او است مبتلا بجنون شود یا بدیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

error: