30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1168 قانون مدنی

نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

error: