30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1167 قانون مدنی

طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود.

error: