30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1165 قانون مدنی

طفل متولد از نزدیکی بشبهه فقط ملحق بطرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتیکه هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق بهر دو خواهد بود.

error: