30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1164 قانون مدنی

احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.

error: